قیمت خطوط اپراتور 1000 (رهیاب)
انتخابی غیر انتخابی نمونه تعداد ارقام
60,000 30,000 1000 * * * * * * * * * * 14
75,000 45,000 1000 * * * * * * * * * 13
195,000 105,000 1000 * * * * * * * * 12
260,000 135,000 1000 * * * * * * * 11
600,000 300,000 1000 * * * * * * 10
890,000 450,000 1000 * * * * * 9
3,600,000 1,500,0000 1000 * * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 2000 (آتیه)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
استعلام شود 180,000 2000 * * * * * * * * 12
استعلام شود 220,000 2000 * * * * * * * 11
استعلام شود 350,000 2000 * * * * * * 10
استعلام شود 650,000 2000 * * * * * 9
استعلام شود 1,200,000 2000 * * * * 8
استعلام شود استعلام شود 2000 * * * 7
قیمت خطوط اپراتور 3000 (مگفا)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
15,000 15,000 3000 2 3 4 9 * * * * * * 14
70,000 70,000 3000 2 3 4 9 * * * * 12
90,000 90,000 3000 2 3 4 9 * * 10
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 50002 (راه کار سرزمین هوشمند)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
رایگان رایگان 50002040 * * * * * * 14
15,000 15,000 50002040 * * * * * 13
90,000 90,000 50002040 * * * * 12
220,000 220,000 50002040 * * * 11
380,000 380,000 50002040 * * 10
550,000 550,000 5000 2 * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 5000 2 * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 50001
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
رایگان رایگان 500010 * * * * * * * * * 15
رایگان رایگان 500010 * * * * * * * * 14
80,000 80,000 500010 * * * * * * * 13
145,000 145,000 500010 * * * * * * 12
270,000 270,000 500010 * * * * * 11
515,000 515,000 500010 * * * * 10
730,000 730,000 5000 1 * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 5000 1 * * * 8

 قیمتها بر حسب تومان می باشد.

کاربرانی که نیاز به دریافت پیام از طرف مخاطبان خود ندارند می توانند بدون پرداخت هزینه ی خط اختصاصی از خطوط عمومی موجود در پنل اقدام به ارسال پیامک نمایند.

خط اختصاصی پیام کوتاه بصورت دائمی در اختیار کاربر قرار می گیرد و سالانه بابت تمدید خط و آبونمان هزینه ای دریافت نمی گردد.

به مبالغ فوق 8درصد مالیات افزوده نخواهد شد.