قیمت خطوط اپراتور 1000 (رهیاب)
انتخابی غیر انتخابی نمونه تعداد ارقام
30,000 15,000 1000 * * * * * * * * * * 14
70,000 35,000 1000 * * * * * * * * * 13
140,000 70,000 1000 * * * * * * * * 12
260,000 130,000 1000 * * * * * * * 11
360,000 180,000 1000 * * * * * * 10
440,000 220,000 1000 * * * * * 9
600,000 300,000 1000 * * * * 8
3,500,000 3,500,000 1000 * * * 7
6,000,000 6,000,000 1000 * * 6
قیمت خطوط اپراتور 2000 (آتیه)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
استعلام شود 180,000 2000 * * * * * * * * 12
استعلام شود 220,000 2000 * * * * * * * 11
استعلام شود 350,000 2000 * * * * * * 10
استعلام شود 650,000 2000 * * * * * 9
استعلام شود 1,200,000 2000 * * * * 8
استعلام شود استعلام شود 2000 * * * 7
قیمت خطوط اپراتور 3000 (مگفا)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
15,000 15,000 3000 2 3 4 9 * * * * * * 14
70,000 70,000 3000 2 3 4 9 * * * * 12
90,000 90,000 3000 2 3 4 9 * * 10
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 50002 (راه کار سرزمین هوشمند)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
14,000 14,000 5000 2 9 * * * * * * * * 14
24,000 24,000 5000 2 9 * * * * * * * 13
35,000 35,000 5000 2 9 * * * * * * 12
50,000 50,000 5000 2 9 * * * * * 11
65,000 65,000 5000 2 9 * * * * 10
استعلام شود استعلام شود 5000 2 * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 5000 2 * * * 8

 قیمتها بر حسب تومان می باشد.

کاربرانی که نیاز به دریافت پیام از طرف مخاطبان خود ندارند می توانند بدون پرداخت هزینه ی خط اختصاصی از خطوط عمومی موجود در پنل اقدام به ارسال پیامک نمایند.

خط اختصاصی پیام کوتاه بصورت دائمی در اختیار کاربر قرار می گیرد و سالانه بابت تمدید خط و آبونمان هزینه ای دریافت نمی گردد.

به مبالغ فوق 8درصد مالیات افزوده نخواهد شد.