قیمت خطوط اپراتور 1000 (رهیاب رایانه گستر)
انتخابی غیر انتخابی نمونه تعداد ارقام
25,000 13,000 1000 * * * * * * * * * * 14
64,000 32,000 1000 * * * * * * * * * 13
120,000 60,000 1000 * * * * * * * * 12
230,000 115,000 1000 * * * * * * * 11
300,000 150,000 1000 * * * * * * 10
380,000 190,000 1000 * * * * * 9
540,000 270,000 1000 * * * * 8
3,100,000 3,100,000 1000 * * * 7
5,700,000 5,700,000 1000 * * 6
قیمت خطوط اپراتور 2000 (آتیه)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
استعلام شود 170,000 2000 * * * * * * * * 12
استعلام شود 210,000 2000 * * * * * * * 11
استعلام شود 330,000 2000 * * * * * * 10
استعلام شود 620,000 2000 * * * * * 9
استعلام شود 1,170,000 2000 * * * * 8
استعلام شود استعلام شود 2000 * * * 7
قیمت خطوط اپراتور 3000 (مگفا)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
13,000 13,000 3000 * * * * * * * * * * 14
65,000 65,000 3000 * * * * * * * * 12
80,000 80,000 3000 * * * * * * 10
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 3000 * * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 50001 (رهیاب پیام گستران)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
رایگان رایگان 5000 1 0 4 0 * * * * * * 15
2,000 2,000 5000 1 0 4 0 * * * * * * 14
15,000 15,000 5000 1 0 4 0 * * * * * 13
25,000 25,000 5000 1 0 4 0 * * * * 12
40,000 40,000 5000 1 0 4 0 * * * 11
55,000 55,000 5000 1 0 4 0 * * 10
استعلام شود استعلام شود 5000 1 * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 5000 1 * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 50002 و 50005 (راه کار سرزمین هوشمند)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
2,000 2,000 5000 2 0 4 0 * * * * * * 14
15,000 15,000 5000 2 0 4 0 * * * * * 13
25,000 25,000 5000 2 0 4 0 * * * * 12
40,000 40,000 5000 2 0 4 0 * * * 11
55,000 55,000 5000 2 0 4 0 * * 10
استعلام شود استعلام شود 5000 2 * * * * 9
استعلام شود استعلام شود 5000 2 * * * 8
قیمت خطوط اپراتور 50009 (رهیاب پیام گستران)
رند غیر رند نمونه تعداد ارقام
17,000 17,000 5000 9 * * * * * * * * * 14
قیمت خطوط اپراتور 021 و 026(آسانک)
متناظر غیر متناظر نمونه تعداد ارقام
55,000 ---- 021 * * * * * * * * 8

 قیمتها بر حسب تومان می باشد.

خط اختصاصی پیام کوتاه بصورت دائمی در اختیار کاربر قرار می گیرد و سالانه بابت تمدید خط و آبونمان هزینه ای دریافت نمی گردد.

به مبالغ فوق 9درصد مالیات افزوده نخواهد شد.