فرم درخواست تعویض شماره اختصاصی 13 یا 14 رقمی با خط اختصاصی 10 رقمی (طرح ویژه زلزال) :

نام ونام خانوادگي (*) سازمان / شرکت
تاریخ تولد (*) کدملي (*)
شماره تلفن همراه (*) شماره تلفن ثابت (*) (به همراه کد)
کدپستي (*) ایمیل
آدرس (*) نام کاربری سامانه جدید (*)
اینجانب با ارائه مشخصات فوق درخواست تعویض شماره اختصاصی را با شماره اختصاصی 10 رقمی که پیش شماره آن 500029 می باشد و چهار رقم بعدی آن توسط اپراتور تعیین می گردد را دارم

توجه داشته باشید در صورتی که طی یک ماه آینده با خط اختصاصی اهدایی کار نکنید (ارسال و دریافت نداشته باشید) خط به صورت خودکار توسط اپراتورجمع آوری می گردد.